Recruitment, Development, and Retention of Information Professionals

Marketing your library’s electronic resources: a how-to-do-it manual/ Marie R. Kennedy, Cheryl LaGuardia.- Pages cm.- (How-to-doit manuals).- Incldes biliographical references and index.- ISBN 978-1-55570-889-4
TUYỂN CHỌN, SƯU TẦM, BIÊN DỊCH VÀ BIÊN TẬP:
1. Trần Thị Phương Linh Biên dịch
2. Võ Thị Phượng Hiệu đính
3. Phạm Minh Quân Hiệu đính
4. ThS. Vũ Trọng Luật Biên tập

Chương 1
Chương 2
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: