Tạo USB Boot Windows Server từ Command Line

Chuẩn bị file iso hệ điều hành cần tạo và USB đủ dung lượng
- Mount file iso vào 1 ổ đĩa (ở đây sẽ là ổ đĩa H)
- Cắm USB máy (ở đây sẽ là ổ đĩa I)
- Vào Windows\System32\ --> right-click vào cmd và chọn run as administrator
- lần lượt gõ các lệnh sau:
diskpart
list disk (liệt kê danh sách disk trong máy, lưu ý xem usb cắm vào là disk mấy, vd ở đây là disk 2)
select disk 2
list disk (sau lệnh này kiểm tra xem disk 2 có đánh dấu * chưa)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=ntfs quick label=”UsbName”
exit
- Di chuyển tới ổ đĩa chứa file iso để tạo boot cho USB
H:
cd boot
bootsect /nt60 I:
- Chép toàn bộ file trong file iso sang USB
xcopy H:\*.* I:\ /E /H /F
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: